mbr@rglaw.dk  |  +1 800 234 5678

Projektstøtte

Fonden kan yde støtte til projekter, der angår forskning i svinekødssektoren, herunder primærproduktion, slagtning, kødforarbejdning, markedsføring og distribution, samt til projekter, der har til formål at forbedre sektorens økonomi og styrke dens placering på eksportmarkederne.

Fonden støtter også projekter, som måske ikke umiddelbart er af økonomisk relevans for branchen, men som på længere sigt kan være af betydning for dens konkurrenceevne. Det kan være områder inden for produktsikkerhed, dyrevelfærd, miljøhensyn, økologisk produktion, forbrugerinteresser og ernæring.

Som udgangspunkt lægger Fonden vægt på, at projektets emne er nært forbundet med svinekødssektoren, at projektet har et virksomhedsøkonomisk sigte, at det bidrager til at styrke sektorens internationale konkurrenceevne og, at Fondens bidrag har væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Projekterne skal formuleres og gennemføres således, at de bliver så veldefinerede og praktisk anvendelige som muligt. Fonden lægger vægt på, at slagteribranchens organisationer, virksomheder og primærproducenter anser resultaterne for nyttige og perspektivrige.

Det vil normalt være en forudsætning, at en væsentlig del af projektomkostningerne finansieres af ansøgerens egne midler eller dækkes fra anden side, eksempelvis i form af branchemidler og/eller eksterne midler fra danske eller udenlandske forskningsråd samt forskningsprogrammer. Som hovedregel dækker Fonden ikke lønomkostninger til ansøgerens egne medarbejdere og/eller frikøb fra en eksisterende stilling.

Ansøgningen skal indeholde en tidsplan for projektets gennemførelse og et specificeret budget. For flerårige projekter skal projektet være faseopdelt med delbudgetter for de enkelte faser.

Modtagere af støtte anmodes om, at det ved publicering eller anden omtale af projektet oplyses, at Fonden har ydet støtte til det.
Fonden har i regnskabsåret 2019/2020 uddelt projektstøtte for ca. 2 mio. kr.

Der skal udfyldes ansøgningsskema med underskrevet samtykkeerklæring, som kan downloades her: Ansøgningsskema om projektstøtte

Vejledning kan downloades her: Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte

Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter modtages løbende og sendes til den adresse, der fremgår af ”Kontakt”.

Generelle oplysninger
Evaluering mv.: Bevillingsmodtagere er forpligtede til løbende at orientere Fonden om gennemførte aktiviteter og status mht. projekters forventede resultater samt efter projektets afslutning at udarbejde en kort evaluering til Fonden, hvori der bl.a. redegøres for opfyldelse af projektmål samt de opnåede resultater.

Formidling og videndeling: Bevillingsmodtagere er forpligtede til at dele viden med samt at formidle projekterfaringer og -resultater i forhold til svinekødsbranchen og dens virksomheder og organisationer.

Projektbudget: Overskridelse af projektbudgettet er ansøgerens ansvar. Det er ikke muligt at søge om en tillægsbevilling.

Afslag: Fonden begrunder ikke afslag på ansøgninger om projektstøtte.

Eksempler på projekter, som Fonden har støttet de seneste år:
• Anskaffelse af special 3 D-printere, der kan printe i fødevaregodkendt materiale (DMRI Teknologisk Institut)
• “Årets ret med Gris serveret på restaurant 2019 og 2020” (Landbrug & Fødevarer)
• “Industri 4.0 simuleringsmiljø – for øget effektivitet i produktionen” (DMRI Teknologisk Institut)
• ”Opgradering af røntgensystem i OnlineCT-skanner” (DMRI Teknologisk Institut)
• PhD projekt vedrørende ohmsk varmebehandling