Projektstøtte

Fondens formål er gennem forskning og udvikling samt uddannelse at yde støtte til fremme af dansk landbrug og fødevareindustri. Fonden støtter især:

  • aktiviteter, der styrker konkurrenceevnen hos primærproducenter, slagterier og forædlingsvirksomheder, der producerer og afsætter grisekød og andre kødprodukter, og
  • aktiviteter, der vedrører etik og dyrevelfærd, miljøhensyn, forbrugerinteresser, kost og sundhed, historie og fremtidsperspektiver.

Det vil normalt være en forudsætning, at en væsentlig del af projektomkostningerne finansieres af ansøgerens egne midler eller dækkes fra anden side, eksempelvis i form af branchemidler og/eller eksterne midler fra danske eller udenlandske forskningsråd samt forskningsprogrammer. Som hovedregel dækker Fonden ikke lønomkostninger til allerede ansatte medarbejdere i institutionen og/eller frikøb fra en eksisterende stilling.

Ansøgningen skal indeholde en tidsplan for projektets gennemførelse og et specificeret budget. For flerårige projekter skal projektet være faseopdelt med delbudgetter for de enkelte faser.

Modtagere af støtte anmodes om, at det ved publicering eller anden omtale af projektet oplyses, at Fonden har ydet støtte til det.
Fonden har i regnskabsåret 2020/2021 uddelt projektstøtte for ca. 3,3 mio. kr.

Der skal udfyldes ansøgningsskema med underskrevet samtykkeerklæring, som kan downloades her:

Vejledning til ansøgningsskema til projektstøtte

Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter modtages løbende og sendes til den adresse, der fremgår af ”Kontakt”.

Generelle oplysninger

Evaluering mv.: Bevillingsmodtagere er forpligtede til løbende at orientere Fonden om gennemførte aktiviteter og status mht. projekters forventede resultater samt efter projektets afslutning at udarbejde en kort evaluering til fonden, hvori der bl.a. redegøres for opfyldelse af projektmål samt de opnåede resultater.

Formidling og videndeling: Bevillingsmodtagere er forpligtede til at dele viden med samt at formidle projekterfaringer og -resultater i forhold til landbrug og fødevareindustrien.

Projektbudget: Overskridelse af projektbudgettet er ansøgerens ansvar. Det er ikke muligt at søge om en tillægsbevilling.

Afslag: Fonden begrunder ikke afslag på ansøgninger om projektstøtte.

Eksempler på projekter, som Fonden har støttet de seneste år

  • Anskaffelse af special 3 D-printere, der kan printe i fødevaregodkendt materiale (DMRI Teknologisk Institut)
  • “Årets ret med Gris 2023” (Landbrug & Fødevarer)
  • “Industri 4.0 simuleringsmiljø – for øget effektivitet i produktionen” (DMRI Teknologisk Institut)
  • ”Opgradering af røntgensystem i OnlineCT-skanner” (DMRI Teknologisk Institut)
  • PhD projekt vedrørende ohmsk varmebehandling